4.5.2 Điều chỉnh đơn mạch

Có phải các bạn đang thắc mắc, khi dùng một huyệt để điều chỉnh một bộ mạch lại làm ảnh hưởng đến các bộ mạch khác. Khi chỉ có một bộ mạch bệnh thì phải làm sao. Phần này sẽ nói cách điều chỉnh duy nhất một bộ mạch bệnh.

Chúng ta xét bộ mạch số 2 và số 6 ở phần trên.

Vậy bây giờ ta dùng cùng một lúc huyệt Thái Khê và Thái Bạch thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhìn vào sơ đồ ta thấy, lực mạch ở tả quan, tả xích được triệt tiêu, chỉ có tả thốn được nâng lên nhiều. Như vậy nếu chỉ điều chỉnh tả xích cần dùng hai huyệt Thái Bạch và Thái Khê. Tương tự cách kết hợp trên ta có các kết quả sau:

TÓM TẮT BIẾN ĐỔI ĐƠN MẠCH

Comments are closed.