4.5.3 Thế song mạch nghịch biến

Nếu chúng ta tiếp tục kết hợp các mẫu mạch 1 đến 12 theo một cách hợp lý. Ta được toa huyệt giải thế song mạch nghịch biến. Cụ thể như sau:

Comments are closed.