4.5.4 Thế song mạch đồng biến

Song mạch đồng biến là thế mạch mà hai bộ vị mạch cùng phù hoặc cùng trầm, bộ vị mạch còn lại bình thường.

a) Phù mạch

Ta dùng công thức huyệt Vinh Âm+ Nguyên Dương. Cụ thể như sau:

Tả thốn+ tả quan phù:

Tả quan+ tả xích phù

Tả thốn+ tả xích phù

Hữu thốn+ hữu xích phù

Hữu thốn+ hữu quan phù

Hữu quan- hữu xích phù

b) Trầm mạch

Để phá thế mạch song mạch đồng biến trầm mạch ta dùng công thức Vinh Dương+ Kinh Âm

Tả thốn+ tả quan trầm

Tả quan+ tả xích trầm

Tả thốn+ tả xích trầm

Hữu thốn+ hữu xích trầm

Hữu thốn+ hữu quan trầm

Hữu quan+ hữu xích trầm

Comments are closed.