4.5.5 Thế tam mạch

Các mẫu mạch từ 1 đến 12 đã giới thiệu phần trước dùng để điều trị tam mạch biến đổi các thế mạch như: phù- phù- trầm, trầm- phù- phù,… Phần này tiếp tục nghiên cứu các thế tam mạch còn lại.

Ba bộ vị cùng trầm

Ba bộ phù

Comments are closed.