4.5.6 Thế lục mạch

a) 2 quan phù- 2 thốn- 2 xích trầm

b) 2 thốn trầm, 2 quan, 2 xích phù

c) 2 thốn, hai quan trầm, 2 xích phù.

d) 2 xích trầm, 2 quan, 2 thốn phù

e) 2 quan trầm, 2 thốn và xích phù

f) 2 quan, xích trầm, 2 thốn phù

g) 6 bộ mạch cùng trầm

h) 6 bộ mạch cùng phù

i) Ba bộ tả trầm, ba bộ hữu phù

f) Ba bộ tả phù, ba bộ hữu trầm

g) Ba bộ phù trầm theo hướng tam giác

Như vậy chúng ta đã nghiên cứu xong phần mạch lý của châm cứu lục khí.

Comments are closed.