HÀNH CỦA HUYỆT

Trích sách “Lục khí” tác giả Thuận Phong( Bs. Vũ Đức Đại)

Hành của tạng phủ chúng ta biết ở phần trước. Trước khi đến phần này cần phải học thuộc hành của tạng phủ và quy luật lục khí tương sinh tương khắc. Ta đã biết trong châm cứu lục khí kinh Âm sử dụng 5 huyệt là Tĩnh, Vinh, Du, Kinh, Hợp và kinh Dương sử dụng 6 huyệt là Tĩnh, Vinh, Du, Nguyên, Kinh, Hợp. Các huyệt này ở mỗi đường kinh khác nhau đều mang các hành khác nhau. Vì vậy cần xác định hành của mỗi huyệt này.

Cách xác định hành của huyệt.

          Ví dụ: Xác định hành của các huyệt lục khí trên kinh Thận.

Bước 1: Xác định hành của tạng phủ.

Thận thuộc tạng àkinh Thận là đường kinh Âm gồm có 5 huyệt lục khí Tĩnh, Vinh, Du, Kinh, Hợp. Thận thuộc hành Thuỷ.

Bước 2: Viết các huyệt của đường kinh đó

Huyệt Tĩnh Vinh Du Kinh Hợp
Kí hiệu 1 Thận 2 Thận 3 Thận 4 Thận 5 Thận
Thuỷ          

Bước 3: Theo chiều tương sinh tính từ hành của tạng ta lần lượt xác định hành của huyệt

Bước 4: Kết luận:

 • Huyệt tĩnh của kinh Thận là hành Thử, là huyệt Thử trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt vinh của kinh Thận là hành Mộc,là huyệt Mộc trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt du của kinh Thận là hành Hoả, là huyệt Hoả trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt kinh của kinh Thận là hành Thổ, là huyệt Thổ trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt hợp của kinh Thận là hành Kim, là huyệt Kim trên kinh hành Thuỷ.

Ví dụ 2: Xác định hành của huyệt lục khí trên kinh Tiểu trường.

Tiểu trường là phủ thuộc dương, kinh Tiểu trường là kinh Dương có 6 huyệt là Tĩnh, Vinh, Du, Nguyên, Kinh, Hợp. Tiểu trường thuộc hành Thuỷ.

Kết luận:

 • Huyệt tĩnh của kinh Tiểu trường là hành Thử, là huyệt Thử trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt vinh của kinh Tiểu trường là hành Mộc, là huyệt Mộc trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt du của kinh Tiểu trường là hành Hoả, là huyệt Hoả trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt nguyên của kinh Tiểu trường là hành Thổ, là huyệt Thổ trên kinh hành Thuỷ
 • Huyệt kinh của kinh Tiểu trường là hành Kim, là huyệt Kim trên kinh hành Thuỷ.
 • Huyệt hợp của kinh Tiểu trường là hành Thuỷ, là huyệt Thuỷ trên kinh hành Thuỷ.

Nhận xét: do Thận- Tiểu trường đồng hành Thuỷ bởi vậy hành của huyệt của chúng giống nhau ví dụ huyệt 4 Thận- 4 TTr đều hành Thổ tuy nhiên 4 Thận là huyệt Kinh còn 4 TTr là huyệt Nguyên. Xin nhớ điều này.

 Bảng xác định hành của huyệt trên 12 đường kinh:

Nhận xét:

 • Cách xác định nhanh hành của huyệt:
 • Huyệt số 3 có hành tương khắc với hành của tạng phủ.

Ví dụ huyệt 3 Thận hành Hoả vì kinh Thận hành Thuỷ, Hoả khắc Thuỷ.

 • Huyệt số 6 của kinh Dương cùng hành với hành của tạng phủ.

Ví dụ: hành của huyệt 6 TTr hành Thuỷ vì Tiểu trường hành Thuỷ.

 • Xác định hành của huyệt số 4 thông qua huyệt số 3


Leave a Comment