HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH BÀNG QUANG

1. Tĩnh huyệt – 1 BQ – Chí Âm.

Vị trí:  Cạnh ngoài ngón út, cách gốc móng 0,1 thốn.

Chí âm

2. Vinh huyệt – 2 BQ – Thông Cốc.

Vị trí: Chỗ lõm phía trước khớp bàn ngón út.

3. Du huyệt – 3 BQ – Thúc Cốt.

Vị trí: Chỗ lõm phía sau khớp bàn ngón út.

4. Nguyên huyệt – 4 BQ – Kinh Cốt.

Vị trí: Chỗ lõm dưới mấu xương bàn chân 5.

5. Kinh huyệt – 5 BQ – Côn Lôn.

Vị trí: Từ đỉnh mắt cá ngoài đo thẳng ra, giữa mắt cá ngoài và gân gót.

Côn Lôn

6. Hợp huyệt – 6 BQ – Uỷ trung.

Vị trí: Giữa nếp gấp khoeo chân.

 

 

Leave a Comment