HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG KINH CAN

1. Tĩnh huyệt – 1 Can – Đại Đôn.

Vị trí: Cách bờ ngoài góc móng ngón chân cái 0,1 thốn

2. Vinh huyệt – 2 Can – Hành Gian.

Vị trí: Kẽ ngón chân 1-2 đo lên 0,5 thốn.

3. Du huyệt – 3 Can – Thái Xung.

Vị trí: Giữa kẽ ngón chân 1 -2 đo lên 2 thốn

4. Kinh huyệt – 4 Can – Trung Phong.

Vị trí: Khe giữa 2 gân cơ ở cổ chân.

5. Hợp huyệt – 5 Can – Khúc Tuyền.

Vị trí: Khe giữa 2 gân cơ ở cổ chân.

https://youtu.be/BJi_qUeSQwY

Leave a Comment