HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH PHẾ

1.Tĩnh huyệt- 1 Phế- Thiếu Thương.

Vị trí: Cách góc móng tay cái 0,1 thốn.

2. Vinh huyệt- 2 Phế- Ngư Tế.

Vị trí: Điểm giữa xương bàn tay ngón cái.

3. Du huyệt- 3 Phế- Thái Uyên.

Vị trí: Chỗ lõm trên lằn chỉ cổ tay thẳng từ ngón cái xuống.

4. Kinh huyệt- 4 Phế- Kinh Cừ.

Vị trí: Từ huyệt Thái Uyên đo lên 1 thốn

5. Hợp huyệt- 5 Phế- Xích Trạch

Vị trí: Tại nếp gấp cánh tay, chia nếp gấp cánh tay làm 3 phần bằng nhau. Huyệt nằm ở điểm 1/3 ngoài cánh tay.

 

Leave a Comment