QUY TẮC SỬ DỤNG DU HUYỆT

Để sử dụng hiệu quả bộ huyệt châm cứu lục khí biết quy tắc sử dụng du huyệt theo thời châm.

Quy tắc sử dụng du huyệt: Với mỗi bộ huyệt, chỉ được sử dụng tối đa 2 cặp du huyệt.

Ví dụ: như bộ Âm Kim thủ châm mà tôi đã trình bày ở phần trên, có sử dụng 1 cặp du huyệt là cặp huyệt Thái Uyên( 3 Phế) và Trung Chữ( 3 3T). Bộ huyệt này có thể sử dụng thêm 1 cặp du nữa là 2 cặp du, ví dụ thêm huyệt Thần Môn- Tam Gian( 3 Tâm-3 Đtr) đều được. Hoặc là bỏ Thái Uyên- Trung Chữ dùng 2 cặp du Thần Môn- Tam Gian( 3 Tâm- 3 Đtr) và Hậu Khê- Đại Lăng( 3 TTr-3 TBL) đều được.

Nay xin đưa thêm cách dùng du huyệt theo thời châm.

Ví dụ: ngày Ất Tỵ, huyệt của ngày đó là huyệt Hành Gian. Huyệt Hành Gian thuộc hành Thổ. Như vậy bộ huyệt ngày đó không sử dụng cặp du Thổ- Thử.

Như vậy nếu như dùng bộ Âm Kim thủ châm ta sử dụng dụng cặp du Thái Uyên- Trung Chữ( 3 Phế- 3 3T) hoặc Hậu Khê- Đại Lăng( 3 TTr-3 TBL) sẽ có hiệu quả cao hơn  sử dụng cặp du Thần Môn- Tam gian( cặp du Thổ Thử vì huyệt Thần Môn hành Thổ, Tam Gian hành Thử).

Ví dụ: ngày Ất Tỵ, ta dùng bộ Âm Thổ túc châm, ta nên bỏ cặp du huyệt là Thái Bạch- Túc Lâm Khớp thay vào đó sử dụng 2 cặp du còn lại là Thái Xung-Thúc Cột và Hãm Cốc- Thái Khê.

Comments are closed.