Bộ Đởm

Đặc điểm: Bộ Đởm (Bộ Thử túc châm) lấy kinh Đởm làm chủ kinh, các kinh Thận, Can, Tỳ, Vị, Đởm, Bàng Quang làm phụ  kinh. Chủ trị: Các bệnh … Đọc tiếp

Bộ Vị

Đặc điểm: Bộ Vị( Bộ  Hoả túc châm) lấy kinh Vị làm chủ kinh, các kinh Thân, Can, Tỳ, Đởm, Bàng Quang làm phụ kinh. Chủ trị: Các bệnh liên … Đọc tiếp

Bộ Can

Đặc điểm: Bộ Can (Bộ Âm Mộc túc châm) lấy kinh Can làm chủ kinh các kinh Thận, Tỳ, Vị, Đởm, Bàng Quang làm phụ kinh. Xem video hướng dẫn … Đọc tiếp

Bộ Tỳ

Đặc điểm: Bộ Tỳ(bộ Âm Thổ túc châm) lấy kinh Tỳ làm chủ kinh, các kinh Thận, Can, Vị, Đởm, Bàng  Quang. Chủ trị: Tỳ chủ vận hóa, tiêu hóa … Đọc tiếp

Bộ Thận

Đặc điểm: Bộ Thận (Bộ Âm Thuỷ thủ châm) lấy kinh Thận làm chủ kinh, các kinh Can, Tỳ, Đởm, Vị, Bàng Quang làm phụ kinh. Điều trị: Các bệnh … Đọc tiếp

Bộ Tâm

Đặc điểm: Bộ Tâm(bộ Âm Thử thủ châm) lấy kinh Tâm là chính kinh, các kinh Phế, Đại trường, Tâm bào, Tam tiêu, Tiểu trường làm phụ kinh.   Điều … Đọc tiếp

Bộ Tâm Bào

Đặc điểm: Bộ Âm Hoả thủ châm lấy kinh Tâm Bào Lạc làm chủ kinh, các kinh Phế, Đại trường, Tam tiêu, Tâm, Tiểu trường làm phụ kinh. Điều trị … Đọc tiếp